صفحه قبل

حسابرسی عملیاتی

 

حسابرسی عملیاتی در واقع یکی از انواع خدمات مشاوره مدیریت می باشد که تلاش می کند با بررسی عملیات شرکت ، مدیریت را در افزایش کارآیی و اثر بخشی یاری رساند و به این ترتیب صرفه اقتصادی برای شرکت ایجاد نماید. با توجه به شرایط فعلی دنیای امروز، تغییرات سریع تکنولوژی و نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعه سازمانها، مدیریت بهینه منابع در واحدهای اقتصادی، اهمیتی دو چندان پیدانموده است.

 

بطور کلی اهداف حسابرسی عملیاتی عبارتند از:

۱-­ ارزیابی عملکرد.

۲-­ شناسایی فرصت های بهبود عملیات.

۳-­ ارائه راههای پیشنهادی برای بهبود عملیات.

 

به این ترتیب حسابرسی به مدیران بنگاههای اقتصادی کمک می کند تا ضمن ارزیابی عملیات مختلف سازمان و ارزیابی کارآیی و اثر بخشی آن، فرصت های بهبود عملیات را شناسایی و با ارائه راهکارهای اجرایی، مدیریت را در افزایش صرفه اقتصادی یاری نماید.

 

توضیحات بیشتر

هدفهای حسابرسی عملیاتی


الف) ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدفهای تعیین شده بوسیله مدیریت و یا سایر معیارهای سنجس مناسب


به منظور اطمینان یافتن از اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات، سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا ارزیابی می شود. این امر از جمله مواد زیر را دربر می گیرد:
اطمینان یافتن از وجود و بکارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات. این معیارها معمولاً بوسیله مدیریت یا سایر مراجع ذیصلاح تعیین می شود.
اطمینان یافتن از تأکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان (درون سازمانی و برون سازمانی) خدمات و محصولات.
اطمینان یافتن از جامع و منسجم بودن سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی سازمان (شامل برنامه ها، خط مشی ها، روشها و راه کارها) و درک آنها از سوی کلیه ی سطوح عملیاتی.
اطمینان یافتن از پیش بینی و بکار گیری سیستم ارزیابی و بازخود مناسب در سازمان
اطمینان یافتن از اتکا به گزارش های عملیاتی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت.


ب) شناسایی فرصت های بهبود عملیات از نظر اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی شامل:


 تشخیص توانایی ها و فرصتهای بالقوه (از جمله در حوزه های نیروی انسانی، فناوری، ظرفیت های بلااستفاده، شیوه های تأمین مالی و بازاریابی و …).
شناسایی مخاطرات محتمل با اهمیت

ج) ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگی های بیشتر


مزایای حسابرسی عملیاتی
شناسایی آن دسته از هدف ها، سیاست ها و روشهای سازمان که تا کنون تعریف نشده باقی مانده است.
شناسایی  معیارهای ارزیابی عملیات با توجه به هدف های سازمان
ارزیابی مستقل و بی طرفانه عملیات
ارزیابی میزان رعایت هدف ها، سیاست ها و روش های سازمان و یا قوانین و مقررات مربوط.
ارزیابی اثر بخشی سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت (شامل سیستم های اطلاعاتی).
ارزیابی کیفیت گزارشهای مدیریت از نظر قابلیت اعتماد و مربوط بودن.
شناسایی محدودیت ها (فعلی و بالقوه)، اشکالات، نقاط ضعف و عوامل ایجاد آنها.
شناسایی تواناییها و فرصتهای بالقوه به منظور بهبود سودآوری، افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها.
شناسایی نارسایی های ساختار سازمانی (شامل ارتباطات درون سازمانی).
شناسایی راهکارهای جایگزین.
 

فرآیند کلی حسابرسی عملیاتی


۱- برنامه ریزی
۲- تدوین برنامه حسابرسی
۳- اجرای عملیات
۴- ارزیابی نتایج و تدوین پیشنهادها
۵- گزارشگری
۶- پیگیری

88854069  -  021-88854074
انجام کلیه امور حسابرسی ، حسابداری ، مالیاتی ، مالی شرکتها و خدمات مشاوره

 

مقالات حسابرسی عملیاتی