صفحه قبل

استفاده و کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی 

1-1 - حسابرسی از الزامات پاسخگویی دولت به عموم است . حسابرسی بسته به نوع ودامنه آن ، یک ارزیابی مستقل ، بی طرفانه و غیرجانبدارانه از وظیفه مباشرت ، عملکرد یا هزینه اجرای سیاست ها ، برنامه ها یا عملیات دولت ، فراهم می آورد. 
1-2- مفهموم پاسخگویی در رابطه با استفاده از منابع عمومی و اختیارات دولتی در فرآیندهای اداره امور دولت ، مفهومی کلیدی است . مقامات دولتی که منابع عمومی را در اختیار دارند ، در برابر انجام وظایف عمومی به نحوی ، اثربخش ، کارا ، اقتصادی ، اخلاقی ، و منصفانه ، مسئولیت دارند.مدیران دولتی در مورد ارائه اطلاعات اتکاپذیر ، سودمند و به موقع برای پاسخگویی در قبال برنامه های دولت و عملکرد خود ، مسئولیت دارند، قانون گذاران ، مقامات دولت و مردم می خواهند  بدانند که آیا : دولت در مدیریت منابع عمومی و استفاده از اختیارات خود به گونه ای مناسب و با رعایت قوانین و مقررات عمل کرده است ،
1. برنامه های دولت به اهداف خود و نتایج موزد انتظار دست یافته است.
2. خدمات دولت به گونه ای اثر بخش ، کارا ، مقرون به صرفه ، اخلاقی و منصفانه ارائه شده است ، و مدیران دولتی در برابر استفاده از منابع عمومی پاسخگو هستند یا خیر.


هدف کلی و قابلیت کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی


1-3- استانداردهای حاضر که به طور معمول از آنها با عنوان استانداردهی حسابرسی عملیاتی نام برده می شود ، چارچوبی را برای انجام حسابرسی با کیفیت بالا همراه با حفظ صلاحیت ، درستکاری ، بیطرفی و استقلال فراهم می آورد. این استانداردها برای استفاده حسابرسان واحدهای دولتی ، واحدهای دریافت کنننده کمک های بلاعوض از دولت و موسسه های حسابرسی اجراکننده حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی است. این استانداردها شامل الزامات و رهنمودهایی در خصوص آیین رفتار حرفه ای ، استقلال، صلاحیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان ، کنترل کیفیت ، اجرای عملیات حسابرسی ، و گزارشگری است. حسابرسی اجرا شده طبق این استانداردها ، اطلاعات مورد استفاده برای نظارت ، پاسخگویی و بهبود برنامه ها و عملیات دولت را فراهم می نماید. استانداردهای حسابرسی عملیاتی در برگیرنده الزامات و رهنمودهایی برای کمک به حسابرسان در دستیابی و ارزیابی بی طرفانه شواهد کافی و مناسب و گزارشگری نتایج است. 
1-4- قوانین ، مقررات ، قراردادها ، موافقت نامه های کمک های بلاعوض یا سیاست ها اغلب انجام حسابرسی ها را بر طبق استانداردهای حسابرسی ملزم می کند. الزامات و رهنمودهای این مجموعه برای حسابرسی واحدها ، برنامه ها ، فعالیت ها و وظایف دولت و کارهای پیمانکاری تحت حمایت دولت ، واحدهای غیر انتفاعی و سایر واحدهای غیر دولتی که اجرای حسابرسی عملیاتی در مورد آنها لازم الاجرا است ، کاربرد دارد. 


کاربرد واژگان فنی برای تعریف الزامات حرفه ای در استانداردهای حسابرسی عملیاتی 


5-1- استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل الزامات حرفه ای به همراه رهنمودهای مرتبط ، به شکل موارد توضیحی است. حسابرسان موظفند متن کامل استانداردهای حسابرسی عملیاتی را در انجام کار خود و همچنین درک و کاربرد الزامات حرفه ای مندرج در استانداردهای مزبور مدنظر قرار دهند. 
6-1- هریک از بندهای استانداردهای حسابرسی عملیاتی ضرورتا الزامی حرفه ای را برای حسابرسان و موسسات حسابرسی مقرر نمی کند، بلکه الزامی است حرفه ای از طریق به کارگیری واژگان خاص شناسایی می شود. 
7-1- استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل الزامات حرفه ای می باشد که با واژه های "باید" ، "بایستی " یا "لازم " مشخص شده و در نتیجه رعایت آن الزامی است. 
8-1- موارد توضیحی که در متن استانداردهای حسابرسی عملیاتی تعریف شده ـ(شامل پیوست) ، با الزامات تعریف شده در بند 1-7 متفاوت است. موارد توضیحی از واژه های "ممکن است" و " می تواند"برای توصیف اطلاعات توضیحی استفاده می کند ، مشروط بر اینکه : 
الف - توضیحات و راهنمایی بیشتر در مورد الزامات حرفه ای فراهم کند، 
ب - سایر روش ها یا اقدامات مرتبط با فعالیت های حسابرسان یا موسسه های حسابرسی را شناسایی و تشریح کند. 
9-1- هدف موارد توضیحی ، توصیف مطالب به جای برقراری الزام است . این موارد قصد دارد، برای نمونه ، هدف یک الزام را در مواردی که انجام آن مفید باشد و دلیل اینکه چرا روش های خاص ممکن است تحت شرایط ویژه مورد توجه قرار گیرد ، یا اجرا شود را شرح دهد ، یا اطلاعات بیشتری را برای قضاوت حرفه ای فراهم کند.
موارد توضیحی که سایر روش ها یا اقدامات را مشخص و توصیف می کند ، به حسابرس یا موسسه حسابرسی برای اجرای روش ها یا اقدامات پیشنهادی ، الزام حرفه ای تحمیل نمی کند.چگونه و نحوه انجام چنین رویه ها و اقداماتی به اعمال قضاوت حرفه ای در راستای هدف استاندارد بستگی دارد. 


بیان رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی  در گزارش حسابرسان 


11-1- هنگامی که حسابرسان ملزم به رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی هستند ، آنان باید تمام الزامات لازم الاجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت کنند و باید در گزارش های خود به رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی همانگونه که در بندهای 1-12 و 1-13 مقرر شده است،اشاره نمایند.
12-1 - حسابرسان بایستی یکی از انواع عبارت های زیر را درباره رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی در گزارش خود درج کنند : 


الف - عبارت تعدیل نشده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی ، بیان اینکه حسابرس ،حسابرسی را برطبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا کرده است . 
ب - عبارت تعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی ، بیان اینکه : 
1- حسابرس ، حسابرسی را به استثنای برخی الزامات قابل اجرا که رعایت نشده ف بر طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا کرده است. 
2- به دلیل اهمیت انحراف (ها) از الزامات ، حسابرس قادر به اجرای حسابرسی بر طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی نبوده است. شرایطی که حسابرسان از عبارت های تعدیل شده استفاده می کنند شامل محدودیت هایی در دامنه رسیدگی ، مانند محدودیت هایی در مورد دسترسی به سوابق ، مقامات دولتی یا سایر افراد لازم برای اجرای حسابرسی است. هنگامی که حسابرسان از عبارت تعدیل شده استفاده می کنند باید در گزارش حسابرسی ، الزامات لازم الاجرای رعایت نشده ، دلایل عدم اجرای الزامات و چگونگی تاثیر الزامات رعایت نشده یا احتمال تاثیر آن بر حسابرسی و اطمینان فراهم شده را افشا نمایند. 
13-1- هنگامی که حسابرسان هرگونه الزامات لازم الاجرا را رعایت نمی کنند، آنان باید : 
اهمیت عدم رعایت اهداف حسابرسی را ارزیابی نمایند ، 
نتایج ارزیابی را همراه با دلایل خود برای عدم رعایت الزامات ، مستند نمایند ، 
1. نوع عبارت عدم رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی را مشخص کنند. تشخیص حسابرسان ، به اهمیت الزامات رعایت نشده در ارتباط با اهداف حسابرسی بستگی دارد.

ارتباط بین استانداردهای حسابرسی عملیاتی و سایر استاندارهای حرفه ای 
14-1- حسابرسان ممکن است استانداردهای حسابرسی عملیاتی را همراه با استانداردهای حرفه ای منتشر شده از سوی سایر نهادهای حرفه ای به کار گیرند. حسابرسان همچنین ممکن است ، در صورت لزوم ، به کارگیری سایر استانداردها را در گزارش حسابرسی خود ذکر کنند. اگر حسابرس بیان می کند که استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت می کند و موارد عدم یکنواختی بین این استاندارد و سایر استانداردهای حرفه ای وجود دارد ، حسابرس باید از استانداردهای حسابرسی عملیاتی به عنوان استاندرادهای متداول برای اجرای حسابرسی و گزارشگری نتیجه گیری استفاده کند.


حسابرسی عملیاتی 

15-1- حسابرسی عملیاتی به عنوان خدماتی تعریف شده است که فراهم کننده اطمینان یا نتیجه گیرهایی بر مبنای ارزیابی شواهد کافی و مناسب در مقایسه با معیارهای موجود مانند الزامات خاص ، شاخص ها یا فعالیت های تجاری معین می باشد. حسابرسی های عملیاتی فراهم کننده تحلیل های عینی است تا مدیریت و ارکان راهبری و دستگا ه های نظارتی بتوانند از این اطلاعات به منظور بهبود عملکرد یا عملیات برنامه ، کاهش هزینه ها ، تسهیل تصمیم گیری توسط اشخاص مسئول نظارت یا انجام اقدام اصلاحی و کمک در پاسخگویی عمومی استفاده کنند. گزارشگری اطلاعات بدون رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی ، در واقع حسابرسی عملیاتی نمی باشد، اما خدمات غیرحسابرسی است که توسط یک موسسه حسابرسی ارائه می شود. 
16-1- یک حسابرس که طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام می شود، اطمینان معقول فراهم می کند که حسابرسان شواهد کافی و مناسب برای پشتیبانی از نتیجه گیری های به دست آمده را کسب کرده اند .بنابراین ، کفایت و مناسب بودن شواهد لازم و آزمون های شواهد بر مبنای اهداف و نتایج حسابرسی ، متفاوت خواهد بود. 
17-1- حسابرسی عملیاتی ، فرآیندی پویا است که شامل در نظر گرفتن استانداردهای لازم الاجرا در سرتاسر جریان حسابرسی است . ارزیابی مستمر اهداف ، خطر ، روش ها و شواهد در جریان انجام حسابرسی ، تصمیم گیری حسابرسان درباره آنچه که باید گزارش شود و زمینه مناسب برای بیان نتیجه گیری های حسابرسی ، شامل بحث درباره کافی و مناسب بودن شواهدی که مبنای این نتیجه گیری ها قرار گرفته است را تسهیل می کند. نتیجه گیری های حسابرسی عملیاتی به گونه ای منطقی از این عناصر ناشی می شود و دربردارنده ارزیابی یافته های حسابرسی و آثار آن است.
18-1- اهداف حسابرسی عملیاتی ممکن است خیلی متفاوت باشد و شامل اهداف ، ارزیابی اثربخشی ، صرفه اقتصادی و کارایی برنامه ، کنترل های داخلی ، رعایت قوانین و مقررات ، و تحلیل وضعیت آتی می باشد. این اهداف  کلی الزاما با یکدیگر ناسازگار نیستند. بنابراین ، حسابرسی عملیاتی ممکن است بیش از یک هدف کلی داشته باشد. برای نمونه ، یک حسابرسی عملیاتی با هدف اولیه اثر بخشی برنامه ممکن است شامل هدف اساسی ارزیابی کنترل های داخلی برای تعیین دلایل نبود اثربخشی برنامه یا چگونگی توانایی بهبود اثر بخشی نیز باشد. 
19-1- اهداف حسابرسی اثربخشی و نتایج برنامه اغلب با اهداف صرفه اقتصادی و کارایی ارتباط متقابل دارد. اهداف حسابرسی که بر اثربخشی و نتایج برنامه تمرکز دارد ، به طور معمول میزان دستیابی برنامه به مقاصد و اهداف خود را اندازه گیری می کند. اهداف حسابرسی که بر صرفه اقتصادی و کارایی تمرکز دارد، هزینه ها و منابع مصرف شده برای دستیابی به نتایج برنامه را پیگیری می کند. نمونه هایی از اهداف حسابرسی در این گروه ها به شرح زیر است :
الف - ارزیابی میزان دستیابی به مقاصد و اهداف قانونی ، مقرراتی یا سازمانی
ب - ارزیابی توانایی نسبی رویکردهای جایگزین برای عملکرد بهتر برنامه یا حذف عوامل مانع اثربخشی برنامه 
پ - تحلیل اثر بخشی هزینه های متحمل شده مربوط به یک برنامه یا فعالیت 
ت - تعیین اینکه آیا نتایج موزد انتظار از یک برنامه به دست آمده است یا نتایجی حاصل شده است که با اهداف برنامه سازگار نمی باشد. 
ث- تعیین وضعیت یا شرایط موجود عملیات برنامه یا پیشرفت در اجرای الزامات قانونی
ج - تعیین اینکه آیا برنامه ، دسترسی عادلانه به منابع عمومی یا توزیع آن با رعایت محدودیت های قانونی را فراهم می کند یا خیر 
چ - ارزیابی میزانی که برنامه با سایر برنامه های مرتبط دارای تداخل ، همپوشانی ی ناسازگاری بوده است
ح - ارزیابی اینکه آیا واحد مورد حسابرسی از روش های تدارکاتی مناسب استفاده می کند یا خیر
خ - ارزیابی اتکاپذیری ، اعتباری ،مربوط بودن مقیاس های ارزیابی عملکرد در مورد اثر بخشی و نتایج صرفه اقتصادی و کارایی برنامه 
د- ارزیابی اتکا پذیری ، اعتباری مربوط بودن اطلاعات مالی در رابطه با عملکرد یک برنامه 
ذ- تعیین اینکه آیا منابع (داده های ) دولت با هزینه های قابل پذیرش و طبق برنامه زمان بندی و ملاحظات کیفی به دست آمده است یا خیر
ر- تعیین اینکه آیا ارزش مناسب بر مبنای هزینه یا مبلغ پرداختی یا بر مبنای مبلغ درآمد دریافتی به دست آمده است یا خیر
ز- تعیین اینکه آیا خدمات و منافع دولتی برای افرادی که حق دسترسی به اینگونه خدمات و منافع را دارند ، قابل دسترس است یا خیر 
ژ - تعیین اینکه آیا حق الزحمه های تعیین شده هزینه ها را پوشش می دهد یا خیر
س - تعیین اینکه آیا هزینه های هر واحد از برنامه می تواند کاهش داده شود یا بهره وری آن می تواند افزایش داده شود یا خیر و چگونه 
ش- ارزیابی اتکاپذیری ، اعتبار و مربوط بودن پیشنهادهای بودجه یا درخواست های بودجه به منظور کمک به مراجع ذیصلاح در فرآیند تصویب بودجه. 
20-1 - اهداف حسابرسی کنترل های داخلی به ارزیابی اجزای تشکیل دهنده سیستم کنترل های داخلی یک سازمان مربوط می شود که به منظور فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد دستیابی به عملیات اثر بخش و کار آمد ، گزارشگری مالی و عملیاتی قابل اتکا و رعایت قوانین و مقررات لازم الاحرا طراحی شده است. اهداف کنترل های داخلی همچنین ممکن است هنگام تعیین علت رضایت بخش نبودن عملکرد برنامه مربوط باشد. کنترل های داخلی شامل طرح ها ، سیاست ها ، روش ها وشیوه های استفاده شده به منظور دستیابی به ماموریت  ، مقاصد  و اهداف سازمان است. کنترل های داخلی شامل فرآیندها و روش هایی برای برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل عملیات برنامه و سیستم مدیریت برای اندازه گیری ، گزارشگیری و نظارت بر عملکرد برنامه است.
نمونه هایی از اهداف حسابرسی مربوط به کنترل های داخلی شامل ارزیابی میزان اطمینان معقولی است که کنترل هی داخلی فراهم می کند، از این نظر که آیا : 
الف - ماموریت ها ، مقاصد و اهداف سازمان به گونه ای اثر بخش و کارا انجام شده ویا به دست آمده است
ب- منابع بر طبق قوانین ، مقررات اساسی و الزامات مصرف شده است
پ - منابع ، شامل اطلاعات حساس قابل دسترس ذخیره شده خارج از محدوده فیزیک سازمان ، در برابر دسترسی ، استفاده و واگذاری غیر مجاز محافظت شده است 
ت - اطلاعات مدیریت ، مانند مقیاس های سنجش عملکرد و گزارش های عمومی ، برای پشتیبانی از عملکرد و تصمیم گیری ، کامل ، دقیق و هماهنگ است
ث- اطلاعات یکپارچه از سیستم های رایانه ای به دست آمده است 
ج - برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مرتبط با سیستم های اطلاعاتی ، برنامه ریزی لازم جهت تهیه نسخه پشتیبان به منظور پیشگیری از اختلال غیر مجاز در فعالیت ها و وظایفی که سیستم ها پشتیبان آن است ، صورت می پذیرد یا خیر 
21-1 - اهداف حسابرسی رعایت به معیارهای رعایت مقرر شده توسط قوانیی ، مقررات ، مفاد قراردادها و موافقت نامه های کمک های بلاعوض و سایر الزامات مربوط می شود که می تواند تحصیل ، محافظت ، استفاده و واگذاری منابع واحد مورد حسابرسی ونیزکمیت ، کیفیت ، به موقع بودن و هزینه خدمات ارائه شده توسط آن واحد را تحت تاثیر قرار دهد ، اهداف رعایت شامل تعیین این موضوعات که آیا:
الف - هدف کلی برنامه ، شیوه اجرای آن ، خدمات ارائه شده ، پی آمدها ، یا جامعه ای که از خدمات استفاده می کند بر طبق قوانین ، مقررات ، مفاد قراردادها ، موافقت نامه هایی کمک های بلاعوض و سایر الزامت می باشد.
ب- توزیع ئ ارائه خدمات و مزایای دولت بر مبنای شایستگی فردی شهروندان دریافت کننده آن خدمات و مزایا انجام می شود.
پ- هزینه های انجام شده یا پیشنهادی بر طبق قوانین ، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقت نامه های کمک های بلاعوض می باشد
ت- درآمدهای دریافتی بر طبق قوانین ، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقت نامه های کمک های بلاعوض می باشد یاخیر. 
22-1- اهداف حسابرسی تحلیل وضعیت آتی ، تحلیل ها یا نتیجه گیری هایی را درباره اطلاعاتی که بر مبنای مفروضات مربوط به رویدادهای احتمالی آتی است ، همراه با اقدامات احتمالی که واحد مورد حسابرسی ممکن است در برخورد با رویدادهای آتی انجام دهد ، ارائه می کند. 
نمونه هایی از اهداف مربوط به این کار شامل فراهم نمودن نتیجه گیری هایی بر مبنای موارد زیر است :
الف - روندهای جاری و پیش بینی شده و تاثیر بالقوه آتی بر برنامه ها و خدمات دولت 
ب- برنامه ها یا سیاست های جایگزین شامل پیش بینی پی آمدهای برنامه با توجه به مفروضات گوناگون
پ - پیشنهادهای مرتبط با سیاست ها یا قوانین شامل مزایا ، معایب و تحلیل دیدگاه های افراد ذینفع 
ت - اطلاعات آتی تهی شده توسط مدیریت 
ث - بودجه ها و پیش بینی هایی که مبتنی بر موارد زیر است:
مفروضاتی درباره رویدادهای آتی مورد انتظار 
1- واکنش مورد انتظار مدیریت نسبت به رویدادهای آتی پیشگفته 
ج - مفروضات مدیریت که مبنای اطلاعات آتی قرار گرفته است.

اصول اخلاقی در حسابرسی عملیاتی 

1-2- از آنج که حسابرسی برای پاسخگویی دولت به عموم ، مسئله ای اساسی است ، مردم از موسسه حسابرسی و حسابرسانی که کار خود را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام می دهند ،انتظار دارند که اصول اخلاقی را رعایت نمایند. مدیریت موسسه حسابرسی رفتار اخلاقی را در سرتاسر موسسه از طریق پشتیبانی از فرهنگ اخلاقی ، اطلاع رسانی روشن رفتار قابل پذیرش و انتظارات از هریک از کارکنان و ایجاد محیطی که رفتار اخلاقی در سرتاسر سطوح موسسه را تقویت و تشویق می کند، برقرار می نماید. 
2-2- اصول اخلاقی ارائه شده در این بخش ف ساختاری را فراهم می کند که بر کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی تاثیر می گذارد. به دلیل اینکه اطلاعات ارائه شده در این بخش به جای الزامات خاص با اصول بنیادی سرو کار دارد ف این بخش شامل الزامات بیشتر نیست. 
3-2- اجرای کار حسابرسی مطابق با اصول اخلاقی ، یک موضوع مرتبط با مسئولیت فردی و سازمانی است . اصول اخلاقی در حفظ استقلال حسابرس ، پذیرش فقط کاری که حسابرس صلاحیت اجرای آن را دارد ، اجرای کار با بالاترین کیفیت و رعایت استانداردهای لازم الاجرای بیان شده در گزارش حسابرسی ، کاربرد دارد. درستکاری و بی طرفی هنگامی حفظ می شود که حسابرسان کار خود را اجرا کنند و تصمیم هایی بگیرند که با منافع گسترده اتکا کنندگان به گزارش آنان ، از جمله عموم ، سازگار باشد.
4-2- اصول اخلاقی مندرج در بخش های زیر ، چارچوب کلی برای کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی ، شامل استانداردهای عمومی ، اجرای عملیات و گزارشگری را فراهم می کند. هر اصل به جای برقراری مجموعه ای از الزامات به گونه ای تشریح شده است که حسابرسان بتوانند واقعیت ها و شرایط هر وضعیت را درچارچوب این اصول اخلاقی درنظر بگیرند. الزامات اخلاقی یا آیین رفتار حرفه ای دیگری نیز ممکن است برای حسابرسانی که حسابرسی را بر طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا می کنند ، کاربرد داشته باشد.
5-2- اصول اخلاقی ، راهنمای کار حسابرسان اجرا کننده حسابرسی ها طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی ، به شرح زیر می باشد:
الف - منافع عمومی 
ب- درستکاری
پ - بی طرفی 
ت- استفاده درست از اطلاعات ، منابع و جایگاه دولتی 
ث- رفتار حرفه ای 

منافع عمومی 

6-2- منافع عمومی ، به عنوان مجموعه رفاه گروهی از مردم و واحدهای مورد حسابرسی که حسابرسان به آنها خدمت ارائه می کنند، تعریف شده است. رعایت درستکاری ، بی طرفی و استقلال در انجام مسئولیت های حرفه ای ، به حسابرسان در رعایت اصل خدمت در جهت منافع عمومی و جلب اعتماد عموم کمک می کند.
7-2- ویژگی بارز یک حسابرس ، پذیرش مسئولیت برای خدمت در جهت منافع عمومی است. این مسئولیت هنگام انجام حسابرسی در محیط عملیاتی ف بسیار حساس است. استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل مفهوم پاسخگویی در برابر منابع عمومی است که برای تامین منافع عمومی ف موضوعی اساسی است. 


درستکاری

8-2- درستکاری به این معنی است که حسابرسان در رابطه با واحدهای مورد حسابرسی و استفاده کنند گان از گزارش حسابرسی ، کار خود را با نگرشی بی طرفانه ، واقع بینانه و غیر جانبدارانه اجرا کنند. 
9-2- تصمیم گیری های سازگار با منافع عمومی ف بخشی مهم از اصل درستکاری است. حسابرسان در اجرای مسئولیت های حرفه ای خود ممکن است با فشارهای متضاد از سوی مدیریت واحد مورد حسابرسی ، سطوح مختلف دولت و سایر استفاده کنندگان احتمالی روبرو شوند. حسابرسان همچنین ممکن است با فشارهایی برای تخطی از اصول اخلاقی به منظور کسب نادرست منافع شخصی و سازمانی روبرو شوند. در حل و فصل این تضادها و فشارها ف عمل با درستکاری به این معنی است که حسابرسان به مسئولیت های خود در قبال منافع عمومی ، اولویت دهند.


بی طرفی

10-2- بی طرفی شامل مستقل بودن در عمل و ظاهر هنگام ارائه خدمات حسابرسی ، حفظ نگرش بی طرفانه ، داشتن سلامت فکری و نداشتن تضاد منافع است. پرهیز از تضادهایی که ممکن است در عمل و ظاهر بر بی طرفی حسابرسان در انجام خدمات حسابرسی آسیب برساند، برای حفظ اعتبار ضرورت دارد. حفظ بی طرفی شامل ارزیابی مستمر روابط با واحد مورد حسابرسی و سایر اشخاص ذینفع در زمینه مسئولیت حسابرسان در برابر جامعه است. 


استفاده درست از اطلاعات ، منابع و جایگاه دولتی 

11-2- اطلاعات ، منابع یا جایگاه های دولتی باید برای مقاصد اداری و نه به طور نادرست برای منافع شخصی حسابرسان یا به گونه ای مغایر با قانون یا زیان آور برای منافع قانونی واحد مورد حسابرسی یا موسسه حسابرسی ، مورد استفاده قرار گیرد. 
12-2- در محیط های دولتی ، حق عموم نسبت به شفافیت اطلاعات دولت باید با استفاده درست از آن اطلاعات ادا شود. افزون بر این ، بیشتر برنامه های دولتی مشمول قوانین و مقرراتی است ه به افشای اطلاعات مربوط می شود . برای ایجاد این تعادل ، احتیاط در استفاده از اطلاعات به دست آمده در جریان انجام وظیفه حسابرسان ، بخشی مهم در دستیابی به این هدف است. افشای نامناسب چنین اطلاعاتی به اشخاص ثالث ، عملی پذیرفتنی نیست.